BarBar.com.hk :: 最新活動 :: dg club 2013 晚晚活動DJ Club!!
2013-04-01 - dg club 2013 晚晚活動DJ Club!!

dg club 星期一至五男士都係$380不變!!不過女士除星期五,六之外

女士之夜to dg club x dj club

訂座電話:63553300(michael)